Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

UWAGA !!! STRONA ARCHIWALNA

Deklaracja dostępności oraz informacje dla osób niepełnosprawnych

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848).

 

Strona internetowa


Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Sieradzu: https://sieradz.po.gov.pl.

Data pierwszej publikacji: 01.02.2013 r.

Data ostatniej istotnej zmiany zawartości: 22.06.2020 r.

 

Aplikacja mobilna


Prokuratura Okręgowa w Sieradzu nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Status pod względem zgodności


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne


- mapy oraz mapy interaktywne (treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów)

- część plików (.pdf) nie jest dostępna cyfrowo (nowo publikowane trści będą dostępne cyfrowo)

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono na podstawie rzeczywistej samooceny zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 dokonanej przez organ sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.06.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.06.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania, problemu z dostępem, zgodności strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Sieradzu z niniejszym oświadczeniem oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej a także żądania zapewnienia dostępności można zgłaszać  telefonicznie do Działu ds. Informatyzacji i Analiz pod numerem 043 8266472 lub mailowo na adres admin@sieradz.po.gov.pl.

 

Postępowanie odwoławcze


Zgodnie z art. 18 1. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, lub elementu strony internetowej oraz elementów niedostępnych cyfrowo albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie takie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni taką dostępność cyfrową wskazanych elementów. Termin ten nie może jednak być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

W przypadku nie rozwiązania problemów z dostępnością cyfrową przez podmiot publiczny każda osoba ma także możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna


Prokuratura Okręgowa w Sieradzu,  Prokuratura Rejonowa w Sieradzu

Prokuratura Okręgowa oraz Prokuratura Rejonowa  mieszczą się przy ulicy Piłsudskiego 4 w Sieradzu. Obok siedziby prokuratury znajduje się  parking, na którym są wyznaczone  cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku  przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd). W celu uzyskania pomocy przy wejściu do budynku prokuratury w Sieradzu należy skontaktować się z pracownikiem ochrony pod numerem telefonu 43 8266488. Wewnątrz dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do poziomu parteru gdzie  znajduję się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Prokuratura Rejonowa w Łasku

Pomieszczenia prokuratury znajdują się w budynku Sądu Rejonowego w Łasku przy ul. Przemysłowej 5. Pomieszczenia zajmowane przez prokuraturę znajdują się na drugiej kondygnacji. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych. W części zajmowanej przez prokuraturę brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia - tel. 43 6763483


Prokuratura Rejonowa w Poddębicach

Siedziba Prokuratury Rejowej w Poddębicach zlokalizowana w Poddębicach przy ul. Północnej 5 w budynku Sądu Rejonowego. Prokuratura zajmuje drugą kondygnację obiektu, który wyposażony jest w windę oraz toaletę przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu gmachu Sadu Rejonowego w Poddębicach jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia - tel. 43 6791487


Prokuratura Rejonowa w Wieluniu

Przed siedzibą Prokuratury Rejonowej w Wieluniu przy ul. Kilińskiego 12 znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku od strony ulicy Kilińskiego utrudniony jest przez barierę architektoniczną w postaci trzech stopni. W celu uzyskania pomocy w kwestii wejścia do obiektu należy kontaktować się z pracownikiem udzielającym wsparcia. W części obiektu zajmowanej przez prokuraturę brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia - tel. 43 843 78 22


Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli

Przy wejściu głównym do obiektu przy ulicy Żeromskiego 19, w którym siedzibę ma Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez prokuraturę znajdują się na II kondygnacji. W celu uzyskania pomocy przy wejściu do budynku należy skontaktować się z pracownikiem ochrony korzystając z przycisku dzwonka umieszczonego przy windzie. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze obiektu.

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia - tel. 43 825 37 28


 

Dostępność tłumacza migowego


Prokuratura Okręgowa w Sieradzu oraz jednostki podległe nie posiadają usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.